Ամենայն ինչ, որ յայտնի է՝ լո՛յս էՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱՊԱՇՏՊԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ (ՀՍԻԿ)

ՏԱՐԵԿԱՆ ԶԵԿՈՒՅՑ 2018«ՎԱՍՆ ԱՐԴԱՐՈՒԹԵԱՆ» hանդես


   Պատմական ակնարկ«Վասն արդարութեան» իրավական, գիտամեթոդական հանդեսը հիմնվել է 1989թ․:

Սկզբնապես այն կրում էր «Պայքար վասն հայրենյաց և արդարութեան» անվանումը և միտված էր մարդու իրավունքների պաշտպանությանը և մարդու իրավունքների կրթությանը:

1997 թ․ ապրիլից հանդեսի ծավալը կրկնապատկվեց՝ կազմելով 3.5 մամուլ, և սկսեց հրատարակվել նոր՝ «Վասն արդարութեան» վերտառությամբ:

2003 թ․ ապրիլից «Վասն արդարութեան» հանդեսն ընդգրկվել է ատենախոսությունների արդյունքների տպագրման համար ընդունելի ամսագրերի ՀՀ Բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի ցանկում:

Հանդեսում տպագրվում են գիտական հոդվածներ հայերեն,անգլերեն և ռուսերեն: